Welcome to Ei Mei Kan

Chris Mooney, 6th Dan Shihan. Uke: Matt Teale, 4th Dan Shidoin.